Wellcome to the school of management in jiangsu university

Associate Professor

B
  • Bai Guanglin
C
D-F
G
H
J-K
  • Jin Shuai
  • Ke Jia
L
M-S
T
W
  • Wang Bangzhao
  • Wang Jianhua
  • Wang Wenxin
X
Y
Z
Copyright:Jiangsu University School of Management Tel:+86-511-88780186 Fax:+86-511-88780186 E-mail:Manager@ujs.edu.cn
Design and development:School of Management